VAŽNO!

Ovime potvrđujem prihvat značenja dolje navedenih uvjeta i ostalih podataka o društvu za osiguranje Merkur osiguranje d.d. prije sklapanja ugovora o osiguranju.


Osnovni podaci osiguratelj- Merkur osiguranje d.d.
Sjedište: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb
Tel: 01/630-83-33, Fax: 01/615-71-30
http://www.merkur.hr, e-mail: info@merkur.hr
Trgovački sud u Zagrebu- MBS 080030150.
Temeljni kapital: 83.779.200,00 kn uplaćen u cijelosti; 23.272 dionica á 3.600,00 kn
MB: 1165011
OIB: 08937835435
Uprava društva: Dalibor Đurkan, predsjednik, Robert Vrca, član, Andrea Schleich, član
Predsjednik nadzornog odbora: Ing. Andreas Stettner
Žiro račun za životno osiguranje: IBAN: HR6723300031100204992 - Societe Generale Splitska banka d.d.
Žiro račun za neživotna osiguranja: IBAN: HR8223600001502152437 - Raiffeisenbank Austria d.d.
Nadzor nad društvom za osiguranje obavlja: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga-HANFA


Završna izjava:
Izbor mjerodavnog prava za ugovor: Stranke su se usuglasile o primjeni prava Republike Hrvatske za ovaj ugovor o osiguranju.
Ugovaratelj osiguranja/ osiguranik izjavljuje da je primio/la, pročitao/ la, razumio/ la i da prihvaća Informacije ugovaratelju osiguranja što dokazuje prihvatom. Ugovaratelj osiguranja/ osiguranik izjavljuje da su svi podaci točni, potpuni i ažurni te da je suglasan da će snositi posljedice davanja krivih podataka i ovlašćuje Merkur osiguranje d.d. za provjeru svih podataka kod odgovarajućih liječnika i zdravstvenih ustanova radi procjene rizika. Potpisom ove izjave dajem privolu, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o osiguranju, da se moji osobni i povjerljivi podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti u svrhe osiguranja, te u svrhe marketinga produkata članica Merkur grupe, te izjavljujem da sam upoznat s mojim pravom da se takvoj obradi usprotivim. Istodobno dajem izričitu suglasnost Merkur osiguranju d.d. da u navedene svrhe poduzima sve radnje vezane uz obradu svih prikupljenih osobnih i povjerljivih podataka (uključivo i davanje na korištenje drugim članicama Merkur grupe, odnosno drugim pravnim osobama u trajnijem poslovnom kontaktu s Merkur osiguranjem d.d.) i to za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju i njegovih pravnih učinaka. Također potvrđujem da sam informiran da, sukladno odredbi stavka 2. članka 387. Zakona o osiguranju (NN 30/15), koja stupa na snagu 01.01.2016., obveza čuvanja mojih, gore navedenih osobnih i povjerljivih podataka od strane Merkur osiguranja d.d., u smislu Zakona o osiguranju i Zakona o zaštiti osobnih podataka, prestaje u sljedećim slučajevima: ako izričito pisanim putem pristanem da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi; ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti; ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem; u slučajevima određenima Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma; ako su ti podaci potrebni Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, nadležnom nadzornom tijelu, odnosno drugom nadzornom tijelu, uključujući EIOPA-u, ESMA-u, EBA-u, ESRB i Zajednički odbor, u svrhu nadzora koji provodi u okviru svojih nadležnosti; ako su ti podaci potrebni poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti te; u slučajevima određenima Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.

Ovime potvrđujem prihvat sljedećih uvjeta osiguranja koji su sastavni dio elektronskog ugovora o osiguranju i koji reguliraju vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, pravila i uvjete za odstupanje od ugovora, visinu i način plaćanja premije, doprinosa, poreza i drugih troškova, roku koji obvezuje ponuditelja, pravo na opoziv odnosno odstupanje i način rješavanja sporova.

Ovime potvrđujem prihvat mogućnosti za odustanak od elektronskog ugovora o osiguranju isključivo na temelju pismenog zahtjeva upućenog na Merkur osiguranje d.d. u roku ne kasnijem od početka ugovora o osiguranju navedenog na elektronsko izdanoj polici.

PRIHVAĆAM